Slovenš?inaEnglish

 

Kako do nas | Kontakti


Uporabniški ra?unGozdna proizvodnja

Kje in kaj delamo

Gozdna proizvodnja je naša prva dejavnost med glavnimi dejavnostmi družbe. Gozdna proizvodnja vsebuje predvsem se?njo in spravilo lesa ter gozdno-gojitvena dela. V okviru lastne proizvodnje izvajamo gozdno proizvodnjo v gozdovih v lasti Nadškofije Ljubljana, ki na obmo?ju blejskega gozdnogospodarskega obmo?ja skupaj obsegajo 19.802 ha gospodarskih gozdov. Prostorsko najve?ji del gozdne proizvodnje izvajamo v gozdovih na Pokljuki, Jelovici, Mežakli ter v Zgornjesavski dolini.

Gozdno proizvodnjo izvajamo tudi za manjše in ve?je zasebne lastnike gozdov na doma?em blejskem obmo?ju, širom po celi Sloveniji in tudi v sosednjih državah. Za vse lastnike gozdov letno posekamo in spravimo ve? kot 100.000 m3 lesa.

GG Bled - se?nja lesa: Jutro na Jelovici GG Bled - se?nja lesa: Jutro na Jelovici

Izkušnje in naše zmogljivosti

Z gozdno proizvodnjo se ukvarjamo od svoje ustanovitve leta 1948 in v teh letih smo si nabrali veliko izkušenj. Zaposlujemo izkušene gozdarske strokovnjake razli?nih profilov (magistre, inženirje, tehnike), ki na?rtujejo, organizirajo in nadzirajo dela v gozdni proizvodnji. Razpolagamo z najsodobnejšimi stroji in opremo ter tehnologijo za obvladovanje pestrih slovenskih terenskih in sestojnih razmer. V strojnem parku imamo specialne gozdarske traktorje, goseni?arje, sodobne ži?ne naprave s procesorsko glavo SYNCROFALKE in BAUMFALKE ter stroje za izvajanje strojne se?nje JOHN DEERE.

 

Najsodobnejša tehnologija in ekološka prizadevanja

Prizadevanja za tehnološki napredek morajo v gozdarstvu poleg ekonomskih vidikov obsegati tudi ergonomske in okoljske vidike. V slovenskem gozdarstvu je v tehnološkem smislu kar nekaj podro?ij, kjer za gozdnatimi državami EU zaostajamo vsaj za 10 let. Najve?ji zaostanek je prav gotovo v uporabi sodobnih tehnologij se?nje in spravila lesa, kamor spadajo stroji za se?njo (harvesterji) in stroji za izvoz lesa - zgibni polprikoli?arji (forwarderji). Vsaka tehnološka sprememba je pri gozdarjih naletela na ve?ji ali manjši odpor. Tudi pri zamenjavi ro?ne žage z motorno je bilo podobno. Danes je delež strojne se?nje v Sloveniji zanemarljiv. Na Finskem je na primer delež strojne se?nje preko 90%, v državah, ki so z nami bolj primerljive, kot so Nem?ija (red?enja) in Avstrija (državni gozdovi), pa preko 50%. ?eprav ima strojna se?nja zaradi naravnih omejitev gozdnih sestojev v Sloveniji omejen domet, so njene prednosti zaradi ekonomskega, ergonomskega in varnostnega vidika tako velike, da jo moramo uporabljati na primernih terenih. Zaradi težkega fizi?nega dela z motorno žago ve?ina poklicnih gozdnih delavcev kon?a svojo delovno dobo kot delovni invalidi.

 GG Bled - se?nja lesa: ži?nica GG Bled - se?nja lesa: ži?nica

V GG Bled smo leta 2004 kot pionirji prvi uvedli kompletno tehnologijo za strojno se?njo in danes razpolagamo s tremi garniturami. V zadnjih letih približno tretjino poseka v gozdovih Nadškofije Ljubljana in državnih gozdovih posekamo s strojno se?njo. Strojno se?njo danes uspešno izvajamo predvsem v terensko in sestojno primernih gozdovih na visokih planotah Pokljuke in Jelovice in pri tem upoštevamo najvišje standarde varovanja okolja.

Zaradi sonaravnega, trajnostnega in ve?namenskega gospodarjenja z gozdom uporabljamo prilagojene tehnologije poseka in spravila lesa. Eni najlepših in najkakovostnejših gozdov na svetu na Pokljuki in Jelovici so tudi odraz naših prizadevanj!

 

 GG Bled - se?nja lesa: ro?ni posek GG Bled - se?nja lesa: ro?ni posek   GG Bled - se?nja lesa: ži?nica v obratovanju GG Bled - se?nja lesa: ži?nica v obratovanju   GG Bled - se?nja lesa: strojna se?nja GG Bled - se?nja lesa: strojna se?nja


Za vse dodatne informacije v zvezi z gozdno proizvodnjo ali ?e ste zainteresirani, da vam posredujemo ponudbo za izvedbo poseka in spravila v vašem gozdu, se obrnite na:   

Vodja gozdne proizvodnje v gozdovih nadškofije Ljubljana:

Matija Benedi?i?, dipl. inž. gozd.

Tel.: +386 4 575 00 24

E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.

 

         © 2010 GG Bled d.o.o. Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled, Slovenija | Vse pravice pridržane | O avtorjih